Familjerätt

Familjerätt

Familjerätten reglerar frågor kring äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal samt vårdnad- umgänge och boende för barn vid äktenskapsskillnad.

Se även under fliken Arvs- och gåvorätt


Familjerätt med ekonomisk inriktning:

Med äktenskapsförord regleras vad som skall vara giftorätt under äktenskapet. Utan äktenskapsförord blir all egendom vid äktenskapsskillnad giftorättsgods och delas lika efter avräkning för vardera makens skulder.

Med samboavtal regleras vad som inte skall utgöra samboegendom.

Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens frånfälle.
Vid bodelning delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder.

Om den avlidne och den kvarvarande maken enbart har gemensamma barn behöver bodelning inte ske i anledning av dödsfall.

Sambos kan vid en separation begära bodelning. Detta måste ske inom viss tid efter separationen.

Vid bodelning delas parternas samboegendom, gemensamt anskaffade bostad och bohag (samboegendom) efter avräkning för skulder.
Om makarna eller parterna inte kommer överens kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelning genomförs då tvångsvis om makarna eller parterna inte kan komma överens.

Ett testamente reglerar hur Din egendom skall fördelas och vem som skall ärva Dig efter Din död.

Vi biträder med
– upprättande av äktenskapsförord
– upprättande av samboavtal
– upprättande av bodelningsavtal mellan makar under äktenskap eller vid separation och mellan sambos vid separation.
– testamenten
– gåvohandlingar.
– bouppteckning
– arvskifte
– dödsboutredning och arvskifte


Vårdnad, boende och umgänge för barn vid föräldrars separation, äktenskapskillnad

Advokatfirman åtar sig ett mindre antal vårdnadstvister per år.
Tendensen är att man försöker nå samförstånd mellan föräldrarna genom medling. En process i domstol kan medföra ytterligare konflikter mellan föräldrarna. 
Vi biträder med frågor kring umgänge och umgängesavtal och som ombud i vårdnadstvister och tvister om underhåll vid domstol.