Avtalsrätt

Avtalsrätt:

Advokatbyrån upprättar olika typer av avtal. Vi tolkar avtal.
Avtals giltighet handlar oftast om bevisfrågor.
Vi processar i avtalsfrågor.

Advokat Lisen Aulin Barnekow lät i början av 90-talet publicera ”Joint Venture i Sovjet”, som redogjorde för joint venture avtal mellan företag. Den publicerades även senare på det holländska förlaget Kluwer på engelska.


36 § Avtalslagen

Avtalslagen är grunden för vad som gäller för avtal i svensk lagstiftning och lagtexten lyder:

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal.
I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.